In English

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS OPPIMATERIAALIN KÄYTÖSTÄ

LUKEKAA HUOLELLISESTI SEURAAVAT MÄÄRÄYKSET JA EHDOT ENNEN OPETUKSEEN OSALLISTUMISTA.

TÄMÄ SOPIMUS, JOKA KOSKEE OPISKELIJAN KÄYTTÖOIKEUKSIA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TARJOAMAAN OPPIMATERIAALIIN SEKÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OIKEUTTA OPISKELIJAN VALMISTAMIIN AINEISTOIHIN (JÄLJEMPÄNÄ "SOPIMUS"), ON OIKEUDELLISESTI SITOVA SOPIMUS OPISKELIJAN JA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VÄLILLÄ.

OPISKELIJA HYVÄKSYY TÄMÄN SOPIMUKSEN JA SITOUTUU NOUDATTAMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSIÄ JA EHTOJA KIRJAUTUMALLA MOODLE -JÄRJESTELMÄÄN.

JOS OPISKELIJA EI HALUA SITOUTUA TÄHÄN SOPIMUKSEEN, OPISKELIJAN TULEE OTTAA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ KYSYMYKSESSÄ OLEVAN OPETUKSEN VASTUULLISEEN OPETTAJAAN ENNEN KIRJAUTUMISTAAN.

IF YOU DO NOT UNDERSTAND THIS AGREEMENT, PLEASE CONTACT YOUR MOODLE-COURSE TEACHER BEFORE LOGGING IN.


1. Opiskelijan käyttöoikeudet oppimateriaaliin

1.1 Käyttöoikeuksien rajaus

Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti Itä-Suomen yliopisto myöntää opiskelijalle korvauksetta käyttöoikeuden koulutukseen liittyvän oppimateriaalin käyttöön opiskelutarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Opiskelija saa seuraavat käyttöoikeudet aineistoon oman opiskelunsa yhteydessä:

- oikeus tallentaa aineistoa digitaalisessa muodossa tietokoneen muistiin, tietolevykkeelle tai muulle digitaaliselle alustalle (esim. CD-ROM-levylle)
- oikeus valmistaa oppimateriaalista paperitulosteita
- oikeus valmistaa varmuuskopioita oppimateriaalista
- oikeus muunnella aineistoa ja oikeus yhdistellä aineistoa muuhun opiskelumateriaaliin
- oikeus hyödyntää muunnelmia samalla tavoin kuin alkuperäisaineistoa
- oikeus esittää ja näyttää aineistoa ja sen muunnelmia opiskeluun liittyvän opetuksen yhteydessä
- oikeus levittää paperitulosteita muille samaan koulutukseen osallistuville opiskelijoille
- oikeus saattaa aineistoa muulla tavoin koulutukseen osallistuvien saataville koulutukseen liittyvien tehtävien täyttämiseksi (esim. ryhmätyötilanteissa).

Oppimateriaalia ei saa hyödyntää missään muussa yhteydessä kuin opetukseen liittyvässä opiskelukäytössä ilman oikeudenhaltijan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

Tämän sopimuksen nojalla valmistettuja kopioita ei saa käyttää, levittää, esittää tai näyttää julkisesti tai muutoin saattaa yleisön saataviin missään muussa yhteydessä kuin opetukseen liittyvässä opiskelukäytössä.

Tämän sopimuksen mukainen käyttöoikeus ei ole siirrettävissä toiselle.1.2 Moraaliset oikeudet

Opiskelijan tulee oppimateriaalia tai sen osia käyttäessään mainita oppimateriaalin tekijä ja muut oikeudenhaltijat hyvän tavan mukaisesti. Aineistoon sisällytettyjä oikeudenhaltijamerkintöjä ei saa poistaa.


1.3 Tietokoneohjelmiston käyttöä koskevat määräykset

Mikäli oppimateriaali sisältää konekielisessä muodossa (object code) olevan tietokoneohjelmiston, seuraavat toimet eivät ole sallittuja ilman ohjelmiston oikeudenhaltijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa, paitsi siltä osin kuin pakottava lainsäädäntö sen mahdollistaa:
(a) ohjelman kääntäminen lähdekielelle tai ohjelmiston purkaminen/muuttaminen ihmiselle tulkittavaan muotoon,
(b) ohjelmiston muuttaminen, uusien versioiden tai johdannaisteosten luominen,
(c) ohjelmiston yhdistäminen muuhun ohjelmistoon,
(d) ohjelmiston alilisensiointi, vuokraus, vuokrasopimuksen tekeminen, lainaus tai ohjelmiston tai sen osan kaikenlainen jakelu joko sellaisenaan tai muutetussa muodossa, ja
(e) ohjelmiston käyttö tai kopiointi muuhun kuin tämän sopimuksen 1 kohdassa mainittuun tarkoitukseen.


2. Opiskelijan huolellisuusvelvoite

Opiskelija on velvollinen noudattamaan tässä sopimuksessa määrättyjä käyttöoikeuden rajoituksia. Opiskelijan tulee säilyttää saamaansa käyttäjätunnusta ja/tai salasanaa huolellisesti ja huolehtia siitä, etteivät hänen saamansa käyttäjätunnus ja/tai salasana joudu kolmannen haltuun. Opiskelija vastaa käyttäjätunnuksellaan ja/tai salasanallaan tapahtuvasta aineiston käytöstä.


3. Vahingonkorvausvastuu

Opiskelija vastaa kaikista mahdollisista vahingoista, joita Itä-Suomen yliopistolle aiheutuu Opiskelijan tämän sopimuksen vastaisesta oppimateriaalin käytöstä.


4. Suostumus opiskelijan valmistaman aineiston käyttöön

Opiskelija antaa suostumuksensa siihen, että Itä-Suomen yliopisto saa oikeuden käyttää opiskelijan valmistamaa aineistoa sen kurssin opetuksen yhteydessä, jolle opiskelija osallistuu.

Itä-Suomen yliopisto saa valmistaa aineistosta kopioita millä tahansa tavalla, esittää ja näyttää aineistoja kyseisen kurssin opetuksen yhteydessä, levittää aineistoista tehtyjä tulosteita kurssille osallistuville opiskelijoille ja saattaa aineiston muiden kurssille osallistuvien opiskelijoiden saataviin tietoverkon välityksellä.

Itä-Suomen yliopisto ei saa käyttää aineistoa kurssin päätyttyä eikä minkään muun kurssin yhteydessä, vaan tällaisesta käytöstä osapuolten on sovittava kirjallisesti erikseen.5. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.Hyväksyminen

Hyväksyn, että henkilötietoni mukaan lukien etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja kurssiympäristön käyttöaikani näkyvät kyseisen kurssin muille opiskelijoille ja opettajalle.
Hyväksyn tämän sopimuksen ehdot kirjautumalla
Moodle -järjestelmään sisälle.